دسته بندی کالاها

ورود به سایت

بازنشانی رمز عبور

تا کنون ثبت نام نکرده اید؟ثبت نام

عضویت

شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید

پسورد را وارد کنید

ثبت نام

سبد خالی
(0)
0 دیدگاه کاربران

دسته بندی : لوازم مصرفی خودرو

برند : فیلتر البرز

ویژگیهای محصول :
برند :

فیلتر البرز


آخرین بروز رسانی محصول : ۳۰-خرداد-۱۴۰۱

بازخورد درباره این کالا

نقد و بررسی اجمالی

فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

شـــرکت تولیـــدی فیلتـــر البـــرز (ایـــران مـــان ســـابق)  در ســـال 1353  با 620  نفـــر نیـــروی انســـانی در زمینـــی بـــه مســـاحت   000/40  هزارمتـــر مربـــع بـــا دانـــش و تکنولـــوژ  روز آ لمان تحـــت لیســـانس شرکت  MANN FILTER در اســـتان قزویـــن فعالیـــت خـــود را در زمینـــه تولیـــد فیلتـــر هـــای روغـــن، هـــوا و ســـوخت انـــواع خودروهـــای ســـبک و ســـنگین آغـــاز نمـــود کـــه بـــا اســـتفاده از پیشـــرفته تریـــن ماشـــین آلات روز دنیـــا بـــا دارا بـــودن مهندســـین مجـــرب در زمینـــه طراحـــی و تولیـــد فیلتـــر توانســـته یکـــی از شـــرکتهای تولیـــدی مطـــرح و پیشـــرو در صنعـــت فیلتـــر ایـــران و خاورمیانـــه باشـــد.

 شـــرکت فیلتـــر البـــرز جهـــت رضایتمنـــدی مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان از سیســـتم «کنتـــرل و تضمیـــن دائمـــی کیفیـــت محصـــولات» خـــود مطابـــق بـــا اســـتانداردهای کیفـــی روز دنیـــا اقـــدام مـــی نمایـــد. ایـــن شـــرکت بـــا آگاهـــی از جایـــگاه ویـــژه مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان بـــا هـــدف کمـــک بـــه افزایـــش کارایـــی، بهـــره وری و اطمینـــان خاطـــر مشـــتریان، تمامـــی محصـــولات تولیـــدی خـــود را تحـــت پوشـــش بیمـــه ایـــران قـــرار داده اســـت. شـــرکت فیلتـــر البـــرز پیـــرو فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در امـــر رونـــق تولیـــد بـــا اخـــذ گواهینامـــه هـــا، اســـتانداردهای ملـــی و بیـــن المللـــی بواســـطه نیـــم قـــرن تجربـــه  در زمینـــه طراحـــی تولیـــد انـــواع فیلترهـــای صنعتـــی (صنایـــع نفـــت، گاز، دریایـــی و ماشـــین آلات کشـــاورزی) موفـــق گردیـــد بعنـــوان تنهـــا تولیـــد کننـــده فیلتـــر هواپیمـــا در کشـــور  فعالیـــت خـــود را توســـعه دهـــد.

 ماموریت: تولیـــد محصـــولات بـــا کیفیـــت مطابـــق بـــا اســـتانداردهای روز دنیـــا و تحقـــق حداکثـــر رضایـــت و خشـــنودی مشـــتریان بـــا تکیـــه بـــر ســـرمایه هـــای انســـانی کار آمـــد و خـــلاق و خلـــق راهکارهـــای بهینـــه.

 چشم انداز: ساخت کارخانه درکشور عراق جهت دستیابی به جایگاهی شایسته در بازارهای خارجی. سازگاری محصولات تولیدی شرکت فیلتر البرز با محیط زیست. عمل به مسئولیت اجتماعی خود بیش از گذشته.

ادامه مطلببستن

نقد و بررسی تخصصی

فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

فیلتر روغن پراید البرز (ایران مان سابق)

ویژگی محصول :

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g
برند

فیلتر البرز

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن نظر جدید

پرسش و پاسخ

پرسش خود را در مورد محصول مطرح نمایید

با انتخاب دکمه ثبت پرسش ، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در این فروشگاه اعلام می کنم.

پرسش ها و پاسخ ها ( 0 پرسش و پاسخ )

نقد و بررسی اجمالی بیشتر
فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

شـــرکت تولیـــدی فیلتـــر البـــرز (ایـــران مـــان ســـابق)  در ســـال 1353  با 620 ...

نقد و بررسی تخصصی بیشتر

فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

فیلتر روغن پراید البرز (ایران مان سابق)

مشخصات فنی نمایش
بازگشت
فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

شـــرکت تولیـــدی فیلتـــر البـــرز (ایـــران مـــان ســـابق)  در ســـال 1353  با 620  نفـــر نیـــروی انســـانی در زمینـــی بـــه مســـاحت   000/40  هزارمتـــر مربـــع بـــا دانـــش و تکنولـــوژ  روز آ لمان تحـــت لیســـانس شرکت  MANN FILTER در اســـتان قزویـــن فعالیـــت خـــود را در زمینـــه تولیـــد فیلتـــر هـــای روغـــن، هـــوا و ســـوخت انـــواع خودروهـــای ســـبک و ســـنگین آغـــاز نمـــود کـــه بـــا اســـتفاده از پیشـــرفته تریـــن ماشـــین آلات روز دنیـــا بـــا دارا بـــودن مهندســـین مجـــرب در زمینـــه طراحـــی و تولیـــد فیلتـــر توانســـته یکـــی از شـــرکتهای تولیـــدی مطـــرح و پیشـــرو در صنعـــت فیلتـــر ایـــران و خاورمیانـــه باشـــد.

 شـــرکت فیلتـــر البـــرز جهـــت رضایتمنـــدی مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان از سیســـتم «کنتـــرل و تضمیـــن دائمـــی کیفیـــت محصـــولات» خـــود مطابـــق بـــا اســـتانداردهای کیفـــی روز دنیـــا اقـــدام مـــی نمایـــد. ایـــن شـــرکت بـــا آگاهـــی از جایـــگاه ویـــژه مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان بـــا هـــدف کمـــک بـــه افزایـــش کارایـــی، بهـــره وری و اطمینـــان خاطـــر مشـــتریان، تمامـــی محصـــولات تولیـــدی خـــود را تحـــت پوشـــش بیمـــه ایـــران قـــرار داده اســـت. شـــرکت فیلتـــر البـــرز پیـــرو فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در امـــر رونـــق تولیـــد بـــا اخـــذ گواهینامـــه هـــا، اســـتانداردهای ملـــی و بیـــن المللـــی بواســـطه نیـــم قـــرن تجربـــه  در زمینـــه طراحـــی تولیـــد انـــواع فیلترهـــای صنعتـــی (صنایـــع نفـــت، گاز، دریایـــی و ماشـــین آلات کشـــاورزی) موفـــق گردیـــد بعنـــوان تنهـــا تولیـــد کننـــده فیلتـــر هواپیمـــا در کشـــور  فعالیـــت خـــود را توســـعه دهـــد.

 ماموریت: تولیـــد محصـــولات بـــا کیفیـــت مطابـــق بـــا اســـتانداردهای روز دنیـــا و تحقـــق حداکثـــر رضایـــت و خشـــنودی مشـــتریان بـــا تکیـــه بـــر ســـرمایه هـــای انســـانی کار آمـــد و خـــلاق و خلـــق راهکارهـــای بهینـــه.

 چشم انداز: ساخت کارخانه درکشور عراق جهت دستیابی به جایگاهی شایسته در بازارهای خارجی. سازگاری محصولات تولیدی شرکت فیلتر البرز با محیط زیست. عمل به مسئولیت اجتماعی خود بیش از گذشته.

بازگشت

فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

فیلتر روغن پراید البرز (ایران مان سابق)

ویژگی محصول :

بازگشت
برترین نظرات کاربران افزودن نظر
نظرات کاربران بازگشت
بازگشت
pic

فیلتر روغن شش سوراخ فیلتر البرز

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

عنوان نظرشما

نقات قوت

نقاط ضعف

متن نظر شما

با ثبت نظر موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات اعلام می‌کنم

ثبت نظر

نظر شما با موفقیت ثبت شد

پرسش و پاسخ ارسال پرسش
بازگشت

پرسش و پاسخ

پرسش خود را در مورد محصول مطرح نمایید

با انتخاب دکمه ثبت پرسش ، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در این فروشگاه اعلام می کنم.

بازگشت

پرسش و پاسخ

گیلان پارت این قطعه موجودی ندارد جهت اطلاع از تامین کالا ایمیل خود را وارد نمائید